Клітина: будова, основні властивості.

Матеріал з Wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Клітина – структурна одиниця живого організму. Вона обмежена мембраною, упорядкована системою клітинних структур, якій притаманні основні властивості живого організму.

  • Здатність до розмноження
  • Видозмінюватись у процесі розвитку
  • Накопичувати і використовувати енергію
  • Реагувати на подразнення
  • Адаптуватися до змін зовнішнього середовища

Будова

Усі клітини склад. з 3 основних частин: клітинної оболонки (плазмолеми), цитоплазми і ядра.

  • плазмолема – склад. з біомембрани, яку складає ліпопротеїновий

комплекс, що містить ліпідний бішар, в який занурені молекули білків.

Гіоплазма – внутр. середов клітини, де відбув р-ції обміну. Містить цитозоль (воду з розчиненими у ній неорг. і орг. реч.).

Органели поділ на органели загального (мітохондрії, рибосоми, ЕПС, КГ, лізосоми, пероксисоми, клітинний центр) і спеціального (джгутики, війки, нейро-, і міофібрили) призначення.

МЕМБРАННІ.

 мітохондрії – забезпеч. кліт. енергією, бер. уч. у синтезі АТФ.

 ЕПС – синтезує білки, глікоген; транспортує реч.

 КГ – викон. ф-цію в упаковці конденсації та вивед. білкових секретів. синтез вуглев.

 лізосоми – необх. для внутрішньоклітинного ферментативного розщеплення реч.,

які потрапл. в кл. і реч, які утвор в самій клітині.

 перексисоми – схожі до лізосом, але не містять ферменти.

НЕМЕМБРАННІ.

 рибосоми – біосинтез білків

 клітинний центр (центросома) – бер. уч. у формув веретена поділу, війок, джгутиків

 мікротрубочки – бер. уч. в утв. ниток веретена поділу

 мікрофіламенти – утв. цитоскелет клітини.

Включення виник. і зник. залежно від функціон. стану.

  • ядро – центральний інформаційний апарат клітини, що містить

генетичний матеріал – хромосоми; має сферичну форму.

Клітиналюдини.jpg